สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ

พิมพ์ PDF

   สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ

แผ่นพับ

โรคพิษสุนัขบ้า  หน้าที่ 1 : หน้าที่ 2

โรคเอดส์  หน้าที่ 1 : หน้าที่ 2  

โรคไข้หวัดใหญ่ หน้าที่ 1 : หน้าที่ 2  

โรคไข้เลือดออก หน้าที่ 1 : หน้าที่ 2  

โรควัณโรค หน้าที่ 1 : หน้าที่ 2  

โรคเลปโตสไปโรสิส (ฉี่หนู) หน้าที่ 1 : หน้าที่ 2  

โรคหัวใจและหลอดเลือด หน้าที่ 1 : หน้าที่ 2  

โรคพยาธิใบไม้ตับ หน้าที่ 1 : หน้าที่ 2  

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากหมอกควัน หน้าที่ 1 : หน้าที่ 2  

อุบัติภัยสารเคมี หน้าที่ 1 : หน้าที่ 2  

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน หน้าที่ 1 : หน้าที่ 2  

เด็กจมน้ำ หน้าที่ 1 : หน้าที่ 2  

โปสเตอร์

โรคไข้เลือดออก   alt

โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์           alt  alt 

พวกเราไม่เป็นไข้หวัดใหญ่   alt             

โรคหัวใจ หลอดเลือด และเบาหวาน  alt

โรคพิษสุนัขบ้า  alt    alt     

ปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน   alt

การบาดเจ็บจากจราจรทางถนน  alt     alt            

การเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก   alt                alt           

อุบัติภัยสารเคมี   alt                           

โรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี  alt

โรคเลปโตสไปโรสิส    alt

วัณโรคดื้อยาหลายขนาน   alt

Joomla ExtensionsBangla MusicDrupal Moduleswordpress pluginsBangla NewspaperDownload Online VideoWeb DevelopmentPhp Programming